drukuj
drukuj
 
                                    
 
INFOLINIA 801-4-67372
(22 354 84 38)
 

Co wyróżnia OPERA FIZ

A A A
OPERA FIZ jest pierwszym funduszem stworzonym przez OPERA TFI. Fundusz przeznaczony jest przede wszystkim dla zamożnych osób, poszukujących możliwości osiągania ponadprzeciętnych stóp zwrotu i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne. Idea Funduszu powstała w odpowiedzi na oczekiwania i postulaty artykułowane przez naszych Klientów w trakcie wieloletniej współpracy.

Powyższe założenia przekładają się na rozwiązania (niespotykane wcześniej na polskim rynku) stosowane w funduszu OPERA FIZ:

Szerokie spektrum lokat

Zgodnie z naszą filozofią inwestycyjną nie ograniczamy się do selekcji poszczególnych papierów wartościowych w ramach jednej klasy aktywów, tak jak robi to zdecydowana większość dostępnych na rynku funduszy (akcje - w przypadku funduszy akcyjnych, obligacje - w przypadku funduszy dłużnych, itd.), ale zarządzamy czymś znacznie ważniejszym: wyborem rynków i klas aktywów (akcje polskie notowane na giełdzie, private equity, ekspozycja na sektor nieruchomości, akcje zagraniczne, towary, waluty itd.). Obecnie zarządzający OPERA FIZ koncentrują się na inwestycjach typu private equity. OPERA FIZ nie jest przywiązana do jednego, konkretnego rynku. To zarządzający decydują, jaka klasa aktywów będzie miała największy udział w portfelu Funduszu w danym okresie. Jak pokazują badania, decyzje takie są znacznie istotniejsze niż selekcja poszczególnych spółek czy innych papierów w ramach jednej kategorii. W innych funduszach, tego typu decyzjami obarczeni są sami Inwestorzy, zmuszeni do samodzielnej alokacji i przesuwania środków pomiędzy różnymi, "sektorowymi" typami funduszy (akcyjne, obligacyjne, private equity, nieruchomości, zrównoważone, itd.).

Polityka aktywnego zarządzania

Elastyczność jaką daje nam polityka aktywnego zarządzania sprawia, że Zarządzający są w stanie wykorzystać więcej nadarzających się okazji inwestycyjnych. W zależności od przewidywanej sytuacji rynkowej mogą:
- nabywać instrumenty finansowe na poszczególnych rynkach;
- dokonywać krótkiej sprzedaży, która generuje zyski w przypadku spadku kursów.
W skrajnie niesprzyjających warunkach mogą
- "wyjść z rynku", czyli nie zajmować żadnej pozycji, oczekując dogodnego momentu ponownego wejścia.

Zarządzający funduszem mają do dyspozycji wszelkie dostępne techniki inwestycyjne - od prostego zakupu pojedynczego instrumentu po złożone strategie oparte na instrumentach pochodnych (opcje, futures) oraz arbitraż.
Decyzje inwestycyjne Zarządzających zorientowane są na osiąganie absolutnych zysków. Nie koncentrujemy się na pobijaniu wydumanych benchmarków, ale dostarczaniu realnych zysków naszym Klientom.

Motywacja/Brak konfliktu interesów

- Kadra Zarządzająca zainwestowała w OPERA FIZ ponad 10 mln złotych. Są to pieniądze inwestowane łącznie ze środkami Klientów, co gwarantuje tożsamość interesów Klientów i Zarządzających. Jesteśmy także większościowymi akcjonariuszami Towarzystwa.
- Opłata za zarządzanie Funduszem jest w przeważającej części uzależniona od wyników Funduszu. Jest ona pobierana co 4 lata działania Funduszu, dzięki czemu nie jest pobierana wielokrotnie od tego samego zysku (o czym poniżej).

Wymienione rozwiązania zapewniają maksymalną motywację Zespołu Zarządzającego.

Charakter opłat

- Na rynku działają fundusze (zwłaszcza akcyjne), które pobierają 4% opłaty za zarządzanie - fundusz OPERA FIZ pobiera opłatę za zarządzanie 1,75% rocznie, oferując znacznie szerszy zakres podejmowanych decyzji inwestycyjnych.
- Istotną część naszego wynagrodzenia stanowi natomiast opłata od zysku - uważamy, że nasz prawdziwy zarobek powinien być powiązany z zyskiem Klienta.

Sprawdzone rozwiązania

Wieloletnia praca z Klientami pozwoliła nam skonstruować Fundusz odpowiadający na wielokrotnie artykułowane przez nich potrzeby i postulaty. W efekcie, OPERA FIZ czerpie z najlepszych rozwiązań istniejących w funduszach hedgingowych, dostosowując je jednak do specyficznych wymagań polskiego, zamożnego Klienta.

Z tego powodu, w przeciwieństwie do klasycznego hedge fundu, OPERA FIZ:
- jest zarejestrowany w Polsce (a nie w egzotycznej jurysdykcji), a operacje Funduszu są na bieżąco nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego - KNF;
- stosuje dźwignię finansową jedynie w ograniczonym zakresie i głównie na potrzeby arbitrażu;
- przechowuje swoje aktywa w polskim banku depozytariuszu (a polskie regulacje należą w tym zakresie do najbezpieczniejszych na świecie);
- nie jest nastawiony jedynie na zysk pozbawiony ryzyka i arbitraż (alfa), ale w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji akceptuje również ryzyko rynkowe (beta).

Reasumując: OPERA FIZ nie jest ani funduszem hedgingowym (aczkolwiek wykorzystuje część rozwiązań charakterystycznych dla tego typu funduszy), ani funduszem benchmarkowym - jest funduszem oportunistycznym nastawionym na absolutną stopę zwrotu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2013 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito