drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
      OPERA        +48 22 355 46 82
              NOVO          +48 22 355 46 81
              DB FUNDS  +48 22 355 46 79Strategia

A A A
Decyzje inwestycyjne są zorientowane na osiąganie absolutnych zysków, a nie względnych, tj. wyższych od stopy referencyjnej (benchmarku) stóp zwrotu.

Aktywa subfunduszu Avista.pl mogą być lokowane w różnorodne rodzaje papierów dłużnych, m.in.:
  • Obligacje Skarbu Państwa
  • Obligacje notowane na rynkach zagranicznych, w tym na rynkach rozwijających się
  • Wysokodochodowe obligacje przedsiębiorstw
  • Instrumenty pochodne oparte na papierach dłużnych - w celu ograniczenia kosztów transakcyjnych, poprawieniu płynności portfela, uzyskania lepszej stopy zwrotu itp.
Fundusz wykorzystuje wszelkie dostępne techniki inwestycyjne - od prostego zakupu pojedynczego instrumentu po złożone strategie oparte na instrumentach pochodnych (opcje, futures) oraz arbitraż; dla oceny atrakcyjności inwestycji Fundusz stosuje analizę makroekonomiczną, analizę techniczną, analizę fundamentalną, analizę portfelową i/lub analizę ryzyka kredytowego.

Ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego służą rozwiązania prawne (ustawowe i statutowe limity inwestycyjne dotyczące zaangażowania oraz dywersyfikacji poszczególnych rodzajów lokat).

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej OPERA Avista.pl reguluje Statut funduszu OPERA FIO, w części dotyczącej tego subfunuduszu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2013 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito