drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Co wyróżnia OPERA Pecunia.pl w likwidacji

A A A

Inwestycje w bezpieczne papiery dłużne

OPERA Pecunia.pl to subfundusz wydzielony w ramach funduszu OPERA FIO, którego aktywa są lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Aktywa subfunduszu nie mogą być lokowane w akcje.

OPERA Pecunia.pl to doskonałe rozwiązanie dla osób, które:

 

o    planują zainwestować nadwyżki finansowe i akceptują bardzo niskie ryzyko inwestycyjne,

o   szukają „bezpiecznej przystani" w czasie zawirowań na rynkach bardziej ryzykownych aktywów (np. akcji, surowców).

 

Inwestycja w jednostki uczestnictwa subfunduszu OPERA Pecunia.pl pozwala na:

 

o  zachowanie wartości pieniądza – oczekiwana stopa zwrotu na poziomie oprocentowania lokat bankowych,

o    zminimalizowanie wahań wartości ulokowanych środków.

 

Inwestycje w jednostki uczestnictwa subfunduszu OPERA Pecunia.pl stanowią alternatywę dla lokat bankowych.


Bardzo niskie wynagrodzenie za zarządzanie

Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie zostało ustalone na poziomie zaledwie 0,3% wartości aktywów netto rocznie. Jest to jedno z najniższych na polskim rynku wynagrodzeń za zarządzanie funduszem dłużnym.


Brak Opłaty za Zbycie

Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej przy zbywaniu jednostek uczestnictwa subfunduszu OPERA Pecunia.pl na rzecz uczestnika.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito