drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
      OPERA        +48 22 355 46 82
              NOVO          +48 22 355 46 81
              DB FUNDS  +48 22 355 46 79Strategia

A A A
Decyzje inwestycyjne są zorientowane na osiągnięcie stabilnego wzrostu wartości jednostki.

Aktywa subfunduszu OPERA Pecunia.pl są lokowane w najbezpieczniejsze instrumenty dłużne, głównie w:
  • instrumenty rynku pieniężnego,
  • krótkoterminowe instrumenty dłużne (bony skarbowe i krótkoterminowe obligacje skarbowe).

Dodatkowo, ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego służą rozwiązania prawne (ustawowe i statutowe limity inwestycyjne dotyczące zaangażowania oraz dywersyfikacji poszczególnych rodzajów lokat.

Dla oceny atrakcyjności inwestycji Fundusz stosuje analizę makroekonomiczną, analizę techniczną, analizę fundamentalną, analizę portfelową i/lub analizę ryzyka kredytowego.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej OPERA Pecunia.pl reguluje Statut funduszu OPERA FIO, w części dotyczącej tego subfunuduszu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2013 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito