drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
      OPERA        +48 22 355 46 82
              NOVO          +48 22 355 46 81
              DB FUNDS  +48 22 355 46 79Polityka inwestycyjna

A A A

Kategorie lokat OPERA Alfa-plus.pl

Aktywa subfunduszu OPERA Alfa-plus.pl są lokowane głównie w polskie i zagraniczne:
 • akcje
  do 40% aktywów Subfunduszu łącznie z instrumentami pochodnymi opartymi na akcjach oraz indeksach akcyjnych
 • instrumenty pochodne oparte na akcjach oraz indeksach akcyjnych
  do 40% aktywów Subfunduszu łącznie z akcjami
 • waluty obce
  jedna waluta obca do 20%, wszystkie waluty obce do 100% aktywów Subfunduszu
 • towary giełdowe
  do 40% aktywów Subfunduszu
Ponadto Subfundusz może lokować aktywa (w celu dywersyfikacji portfela) w polskie i zagraniczne:
 • jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
  do 40% aktywów Subfunduszu
 • instrumenty dłużne i instrumenty pochodne oparte na instrumentach dłużnych i stopie procentowej
  do 200% aktywów Subfunduszu

Strategia inwestycyjna

OPERA Alfa-plus.pl jest subfunduszem neutralnym rynkowo, co oznacza, że decyzje inwestycyjne są zorientowane na osiąganie absolutnych zysków. OPERA Alfa-plus.pl nie stosuje benchmarku, dzięki czemu Subfundusz nie jest "przywiązany" do żadnego z rynków. Dzięki temu osiągane wyniki zarządzania zależą od trafności podejmowanych decyzji i nie są jedynie pasywnym odwzorowaniem koniunktury na krajowym rynku akcji.
Fundusz wykorzystuje wszelkie dostępne techniki inwestycyjne - od prostego zakupu pojedynczego instrumentu po złożone strategie oparte na instrumentach pochodnych (opcje, futures) oraz arbitraż.
Oceniając atrakcyjności inwestycji i jej poziom ryzyka Subfundusz stosuje analizę makroekonomiczną, analizę techniczną, analizę fundamentalną, analizę portfelową i/lub analizę ryzyka kredytowego. Ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego służą rozwiązania prawne (ustawowe i statutowe limity inwestycyjne dotyczące zaangażowania oraz dywersyfikacji poszczególnych rodzajów lokat).
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej OPERA Alfa-plus.pl reguluje Statut funduszu OPERA SFIO, w części dotyczącej tego subfunuduszu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2013 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito