drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
      OPERA        +48 22 355 46 82
              NOVO          +48 22 355 46 81
              DB FUNDS  +48 22 355 46 79Strategia

A A A
Decyzje inwestycyjne są zorientowane na osiąganie absolutnych zysków, a nie względnych, tj. wyższych od stopy referencyjnej (benchmarku) stóp zwrotu. Ta wyjątkowa na polskim rynku konstrukcja powoduje, że OPERA Equilibrium.pl nie jest "przywiązany" do żadnego z rynków, a tym samym osiągane wyniki zarządzania zależą od trafności podejmowanych decyzji i nie są jedynie biernym obrazem koniunktury na krajowym rynku akcji, jak to ma miejsce w przypadku większości funduszy akcyjnych i portfeli zarządzanych przez firmy typu asset management. 

Equilibrium.pl jest subfunduszem oportunistycznym, stosującym politykę aktywnego zarządzania. Dzięki temu zarządzający są w stanie elastycznie i szybko reagować na zmiany sytuacji rynkowej. W zależności od przewidywań mogą:
- nabywać instrumenty finansowe na poszczególnych rynkach lub
- "wyjść z rynku", czyli nie zajmować żadnej pozycji, oczekując dogodnego momentu ponownego wejścia.

Equilibrium.pl nie ma obowiązku inwestować w akcje, jeżeli rynek jest niesprzyjający!

Główne kategorie dopuszczalnych lokat obejmują:
 • Akcje notowane na GPW
  zaangażowanie w akcje (w tym rynki zagraniczne) oraz instrumenty pochodne oparte na akcjach może stanowić łącznie od 0% do 70% wartości aktywów Subfunduszu
 • Zagraniczne rynki akcji
  rynki tj. Turcja, USA, Japonia, Europa Środkowo-Wschodnia - ograniczenia jak dla akcji notowanych na GPW
 • Instrumenty dłużne
  obligacje skarbowe (do zarządzania płynnością) oraz wysokooprocentowane obligacje przedsiębiorstw od 0% do 100% wartości aktywów Subfunduszu
 • Instrumenty pochodne
  oparte na w/w instrumentach - w celu zabezpieczenia oraz ograniczenia kosztów transakcyjnych, poprawieniu płynności portfela, uzyskania lepszej stopy zwrotu
Fundusz wykorzystuje wszelkie dostępne techniki inwestycyjne - od prostego zakupu pojedynczego instrumentu po złożone strategie oparte na instrumentach pochodnych (opcje, futures) oraz arbitraż; dla oceny atrakcyjności inwestycji Fundusz stosuje analizę makroekonomiczną, analizę techniczną, analizę fundamentalną, analizę portfelową i/lub analizę ryzyka kredytowego.

Ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego służą rozwiązania prawne (ustawowe i statutowe limity inwestycyjne dotyczące zaangażowania oraz dywersyfikacji poszczególnych rodzajów lokat).
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej OPERA Equilibrium.pl reguluje Statut funduszu OPERA FIO, w części dotyczącej tego Subfunuduszu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito