drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Strategia

A A A
Decyzje inwestycyjne są zorientowane na osiąganie absolutnych zysków, a nie względnych, tj. wyższych od stopy referencyjnej (benchmarku) stóp zwrotu. Ta wyjątkowa na polskim rynku konstrukcja powoduje, że Fundusz nie jest "przywiązany" do żadnego z rynków, a tym samym osiągane wyniki zarządzania zależą od trafności podejmowanych decyzji i nie są jedynie biernym obrazem koniunktury na krajowym rynku akcji, jak to ma miejsce w przypadku większości funduszy i portfeli zarządzanych przez firmy typu asset management.

Fundusz stosuje politykę aktywnego zarządzania - w zależności od oceny sytuacji na poszczególnych rynkach może nie tylko kupować poszczególne instrumenty finansowe, ale również otwierać tzw. pozycje krótkie (pozycja krótka, zwana potocznie "grą na zniżkę", jest przeciwieństwem kupna - przynosi zyski w przypadku spadku cen albo straty w przypadku wzrostu cen instrumentów).

Fundusz lokuje środki w zróżnicowane klasy aktywów, m.in.:
 • Akcje notowane na GPW
  zaangażowanie w akcje (w tym rynki zagraniczne) oraz instrumenty pochodne oparte na akcjach może stanowić łącznie do 200% wartości aktywów Funduszu
 • Akcje niepubliczne i udziały
  do 50% aktywów Funduszu - inwestycje takie cechują się niską płynnością, ale stwarzają szansę osiągnięcia stóp zwrotu wyższych niż w przypadku inwestycji w akcje spółek notowanych na giełdzie, inwestycje w ramach tej kategorii to również firmy w drodze na giełdę - tzw. "pre-IPO"
 • Zagraniczne rynki akcji
  najważniejsze rynki światowe, rynki wschodzące oraz Europa Środkowo-Wschodnia - ograniczenia jak dla akcji notowanych na GPW
 • Waluty obce
  do 20% aktywów Funduszu w jednej walucie, do 100% aktywów Funduszu łącznie w walutach obcych
 • Instrumenty pochodne
  oparte na akcjach, giełdowych indeksach akcji, walutach obcych, obligacjach oraz stopach procentowych - przy zachowaniu limitów inwestycyjnych dla instrumentów bazowych, o których mowa powyżej; w mniejszym stopniu instrumenty pochodne oparte na towarach giełdowych - łącznie do 100% aktywów Funduszu
 • Instrumenty dłużne
  są wykorzystywane głównie do zarządzania płynnością Funduszu
Fundusz wykorzystuje wszelkie dostępne techniki inwestycyjne - od prostego zakupu pojedynczego instrumentu po złożone strategie oparte na instrumentach pochodnych (opcje, futures) oraz arbitraż; dla oceny atrakcyjności inwestycji Fundusz stosuje analizę makroekonomiczną, analizę techniczną, analizę fundamentalną, analizę portfelową i/lub analizę ryzyka kredytowego

Ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego służą rozwiązania prawne (ustawowe i statutowe limity inwestycyjne dotyczące zaangażowania oraz dywersyfikacji poszczególnych rodzajów aktywów)

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito