drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
             Strategia Dłużna

A A A
Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Strategii jest wzrost wartości kapitału w dłuższym horyzoncie czasowym przy akceptacji umiarkowanego ryzyka, które charakteryzuje inwestycje dokonywane w ramach zarządzania Portfelem. Wycena portfela może podlegać wahaniom.

Kategorie lokat

Przedmiotem lokat w ramach Portfela mogą być:
  1. dłużne papiery wartościowe;
  2. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, pod warunkiem że polityka inwestycyjna danego funduszu inwestycyjnego lub instytucji zakłada lokowanie nie mniej niż 90% wartości aktywów w dłużne Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego;
  3. waluty obce;
  4. instrumenty rynku pieniężnego;
  5. instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne;
    – pod warunkiem, że są zbywalne.
Lp. Kategorie lokat Limit
zaangażowania
1. dłużne Papiery Wartościowe,  Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, pod warunkiem że polityka inwestycyjna danego funduszu inwestycyjnego lub instytucji zakłada lokowanie nie mniej niż 90% wartości aktywów w dłużne Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego  do100% wartości Aktywów Klienta
2. Waluty Obce do 100% wartości Aktywów Klienta
3. Łączna wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i stopy procentowe oraz kategorii lokat, o których mowa w pkt 1 do 100% wartości Aktywów Klienta
4. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o Waluty Obce do 100% wartości Aktywów Klienta
Limity zaangażowania w poszczególne kategorie lokat

Szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat określa Regulamin.

Rodzaje ryzyka

Główne rodzaje ryzyka charakterystyczne dla Strategii to: ryzyko rynkowe, ryzyko walutowe, ryzyko płynności, ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty pochodne.


Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi przykładowymi strategiami:

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito