drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Strategia Zrównoważona

A A A
Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym Strategii jest znaczny wzrost wartości kapitału w dłuższym horyzoncie czasowym przy akceptacji wysokiego ryzyka, które charakteryzuje inwestycje dokonywane w ramach zarządzania Portfelem. Wycena Portfela może podlegać istotnym wahaniom.

Zarządzając Portfelem, Spółka będzie realizowała politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania poszczególne rodzaje instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem.


Kategorie lokat

Przedmiotem lokat w ramach Portfela mogą być:
  1. Papiery Wartościowe;
  2. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą;
  3. Waluty Obce;
  4. Instrumenty Rynku Pieniężnego;
  5. Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne;
    oraz
  6. Towarowe Instrumenty Pochodne;
    – pod warunkiem, że są zbywalne.
 Lp.  Kategorie lokat
 Limit
zaangażowania
 1.  Akcje oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą inne niż określone w pkt 2  do 60% wartości Aktywów Klienta
2. dłużne Papiery Wartościowe,  Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, pod warunkiem że polityka inwestycyjna danego funduszu inwestycyjnego lub instytucji zakłada lokowanie nie mniej niż 90% wartości aktywów w dłużne Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego do 100% wartości Aktywów Klienta
3. Waluty Obce do 100% Wartości Aktywów Klienta
4. Łączna wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o akcje i giełdowe indeksy akcji oraz kategorii lokat, o których mowa w pkt 1 do 60% wartości Aktywów Klienta
5. Łączna wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o dłużne Papiery Wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i stopy procentowe oraz kategorii lokat, o których mowa w pkt 2 do 100% wartości Aktywów Klienta
6. Wartość Bazy Instrumentów Pochodnych opartych o Waluty Obce do 100% wartości Aktywów Klienta
7. Wartość Bazy Towarowych Instrumentów Pochodnych do 30% wartości Aktywów Klienta
Limity zaangażowania w poszczególne kategorie lokat
Szczegółowe zasady dywersyfikacji lokat określa Regulamin.

Rodzaje ryzyka

Główne rodzaje ryzyka charakterystyczne dla Strategii  to: ryzyko rynkowe, ryzyko walutowe, ryzyko płynności, ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty pochodne.


Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi przykładowymi strategiami:

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito