drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
      OPERA        +48 22 355 46 82
              NOVO          +48 22 355 46 81
              DB FUNDS  +48 22 355 46 79Polityka inwestycyjna

A A A

Kategorie lokat OPERA Avista-plus.pl

Aktywa subfunduszu OPERA Avista-plus.pl są lokowane głównie w polskie i zagraniczne:
 • obligacje i bony skarbowe
  do 100% aktywów Subfunduszu łącznie z papierami komercyjnymi i z instrumentami pochodnymi opartymi na instrumentach dłużnych
 • papiery komercyjne
  do 70% aktywów Subfunduszu
 • instrumenty pochodne oparte na instrumentach dłużnych
  do 100% aktywów Subfunduszu łącznie obligacjami, bonami skarbowymi i papierami komercyjnymi
 • waluty obce
  jedna waluta obca do 20%, wszystkie waluty obce do 30% aktywów Subfunduszu
Ponadto Subfundusz może lokować aktywa (w celu dywersyfikacji portfela) w polskie i zagraniczne:
 • jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych
  do 50% aktywów Subfunduszu
 • wierzytelności  osób prawnych
  do 50% aktywów Subfunduszu

Strategia inwestycyjna

OPERA Avista-plus.pl jest subfunduszem aktywnej alokacji, co oznacza, że decyzje inwestycyjne są zorientowane na osiąganie absolutnych zysków. Z tego powodu OPERA Avista-plus.pl nie stosuje benchmarku.
Fundusz wykorzystuje wszelkie dostępne techniki inwestycyjne - od prostego zakupu pojedynczego instrumentu po złożone strategie oparte na instrumentach pochodnych (opcje, futures) oraz arbitraż.
Oceniając atrakcyjności inwestycji i jej poziom ryzyka Subfundusz stosuje analizę makroekonomiczną, analizę techniczną, analizę fundamentalną, analizę portfelową i/lub analizę ryzyka kredytowego. Ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego służą rozwiązania prawne (ustawowe i statutowe limity inwestycyjne dotyczące zaangażowania oraz dywersyfikacji poszczególnych rodzajów lokat).
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej OPERA Avista-plus.pl reguluje Statut funduszu OPERA SFIO, w części dotyczącej tego subfunuduszu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2013 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito