drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
      OPERA        +48 22 355 46 82
              NOVO          +48 22 355 46 81
              DB FUNDS  +48 22 355 46 79Polityka inwestycyjna

A A A

Kategorie lokat OPERA Avista-plus.pl

Aktywa subfunduszu OPERA Avista-plus.pl są lokowane głównie w polskie i zagraniczne:

·         obligacje i bony skarbowe

do 100% aktywów Subfunduszu łącznie z papierami komercyjnymi i z instrumentami pochodnymi opartymi na instrumentach dłużnych

·         papiery komercyjne

do 70% aktywów Subfunduszu

·         instrumenty pochodne oparte na instrumentach dłużnych

do 100% aktywów Subfunduszu łącznie obligacjami, bonami skarbowymi i papierami komercyjnymi

·         waluty obce

jedna waluta obca do 20%, wszystkie waluty obce do 30% aktywów Subfunduszu

Ponadto Subfundusz może lokować aktywa (w celu dywersyfikacji portfela) w polskie
i zagraniczne:

·         jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych

do 50% aktywów Subfunduszu

·         wierzytelności osób prawnych

do 50% aktywów Subfunduszu


Strategia inwestycyjna

OPERA Avista-plus.pl jest subfunduszem aktywnej alokacji, co oznacza, że decyzje inwestycyjne są zorientowane na osiąganie absolutnych zysków. Z tego powodu OPERA Avista-plus.pl nie stosuje benchmarku.

Fundusz wykorzystuje wszelkie dostępne techniki inwestycyjne - od prostego zakupu pojedynczego instrumentu po złożone strategie oparte na instrumentach pochodnych (opcje, futures) oraz arbitraż. Subfundusz może stosować dźwignię finansową.

 

Oceniając atrakcyjności inwestycji i jej poziom ryzyka Subfundusz stosuje analizę makroekonomiczną, analizę techniczną, analizę fundamentalną, analizę portfelową i/lub analizę ryzyka kredytowego. Ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego służą rozwiązania prawne (ustawowe i statutowe limity inwestycyjne dotyczące zaangażowania oraz dywersyfikacji poszczególnych rodzajów lokat).

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej OPERA Avista-plus.pl reguluje statut funduszu OPERA SFIO, w części dotyczącej tego subfunduszu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito