drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Co wyróżnia Beta-plus.pl? w likwidacji

A A A

Polityka aktywnej alokacji

OPERA Beta-plus.pl to subfundusz akcyjny wydzielony w ramach funduszu OPERA SFIO, który stosuje politykę aktywnego zarządzania – jego poziom zaangażowania w akcje jest zmienny i zależny od oczekiwanej sytuacji rynkowej, przy czym minimalne zaangażowanie w instrumenty udziałowe wynosi 66% wartości aktywów subfunduszu. Subfundusz dąży do maksymalizowania zysków z inwestycji w akcje w okresie wzrostów oraz ograniczania ryzyka w czasie trendu spadkowego. Subfundusz akcyjny OPERA Beta-plus.pl stosuje politykę inwestycyjną funduszu zamkniętego

 

Płynność

Polityka inwestycyjna subfunduszu pozwala łączyć elastyczność funduszu zamkniętego z płynnością funduszu otwartego.

 

 

Brak stałego wynagrodzenia za zarządzanie

Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia stałego za zarządzanie. Towarzystwo pobiera wyłącznie wynagrodzenie zysku zmienne. Ten rodzaj wynagrodzenia jest czynnikiem motywującym zarządzającego subfunduszem do osiągania zarówno w interesie uczestników, jak i własnym - jak najlepszych wyników. 

 


Dla kogo jest OPERA Beta-plus.pl?

Subfundusz przeznaczony jest przede wszystkim dla inwestorów, którzy poszukują rozwiązania pozwalającego im partycypować we wzrostach na rynku akcji, umożliwiając jednocześnie zastosowanie defensywnych strategii podczas pogorszenia koniunktury.

 

Minimalna wpłata osoby fizycznej

W związku z tym, że subfundusz przy dokonywaniu lokat aktywów, stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, wysokość jednorazowej wpłaty do funduszu przez osoby fizyczne wynosi nie mniej niż równowartość w złotych 40 000 euro, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito