drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Depozytariusz

A A A

Dla funduszy zamkniętych zarządzanych przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. funkcję Depozytariusza pełni, na podstawie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego, Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. 


Depozytariusz działa niezależnie od Towarzystwa i w interesie uczestników funduszu.


Zgodnie z art. 72 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, obowiązki Depozytariusza obejmują m.in.:

1.     przechowywanie aktywów funduszu inwestycyjnego;

2.     prowadzenie rejestru wszystkich aktywów funduszu inwestycyjnego;

3.     zapewnienie, aby środki pieniężne funduszu inwestycyjnego były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom;

4.      zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych funduszu inwestycyjnego;

5.     zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa oraz emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego;

6.     zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu;

7.     zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego;

8.     zapewnienie, aby dochody funduszu inwestycyjnego były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu inwestycyjnego;

9.     wykonywanie poleceń funduszu inwestycyjnego, chyba że są sprzeczne z prawem lub statutem funduszu inwestycyjnego;

10.   weryfikowanie zgodności działania funduszu inwestycyjnego z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze statutem w zakresie innym niż wynikający z pkt 5-8 oraz z uwzględnieniem interesu uczestników.

11.   zapewnienie, aby wartość netto aktywów funduszu inwestycyjnego i wartość jednostek/certyfikatów inwestycyjnych była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu.

Na mocy ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem wskazanych powyżej obowiązków. Odpowiedzialność Depozytariusza nie może być wyłączona ani ograniczona w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito