drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Co wyróżnia Avista-plus.pl w likwidacji

A A A

Polityka aktywnej alokacji

Subfundusz dłużny OPERA Avista-plus.pl, wydzielony w ramach funduszu OPERA SFIO, stosuje politykę inwestycyjną funduszu zamkniętego. Dzięki temu subfundusz może inwestować zarówno w polskie, jak i zagraniczne obligacje oraz bony skarbowe oraz w większym stopniu w papiery komercyjne, które przy odpowiedniej selekcji pozwalają na uzyskanie dodatkowej stopy zwrotu przy akceptowalnym ryzyku. Fundusz zyskuje także możliwość stosowania krótkiej sprzedaży.

 


Płynność

Polityka inwestycyjna subfunduszu pozwala łączyć elastyczność funduszu zamkniętego z płynnością funduszu otwartego.


Brak stałego wynagrodzenia za zarządzanie

Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia stałego za zarządzanie subfunduszem. Towarzystwo pobiera wyłącznie wynagrodzenie zmienne. Ten rodzaj wynagrodzenia jest czynnikiem motywującym zarządzającego subfunduszem do osiągania zarówno w interesie uczestników, jak i własnym - jak najlepszych wyników.


Minimum wpłata

W związku z tym, że subfundusz przy dokonywaniu lokat, stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, wysokość jednorazowej wpłaty do funduszu przez osoby fizyczne wynosi nie mniej niż równowartość w złotych 40 000 euro, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP.


Charakter opłaty manipulacyjnej

Fundusz pobiera opłatę za zbycie oraz opłatę za odkupienie jednostek uczestnictwa subfunduszu. W ten sposób zamiast jednej większej opłaty za zbycie jednostek („na wejściu”) pobierane są znacznie mniejsze opłaty przy nabyciu oraz przy umorzeniu jednostek uczestnictwa. Dzięki temu dla uczestnika pracuje więcej wpłaconych przez niego środków. Dodatkowo, połowa kwoty z tytułu opłaty za odkupienie jednostek uczestnictwa nie jest przekazywana Towarzystwu, ale zwiększa aktywa Funduszu, przynosząc korzyść tym uczestnikom, którzy pozostają w subfunduszu.


 

 

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito