drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Co wyróżnia OPERA Za 3 Grosze FIZ w likwidacji

A A A
OPERA Za 3 Grosze FIZ to de facto strategia sprawdzonego funduszu OPERA FIZ dostępna szerokiemu gronu inwestorów w postaci funduszu notowanego na warszawskiej giełdzie. Innymi słowy to połączenie strategii możliwej tylko w przypadku funduszy zamkniętych (krótkie pozycje, private equity, kontrakty terminowe, arbitraż, opcje, surowce, papiery komercyjne) z płynnością właściwą dla funduszy otwartych (codzienne notowania certyfikatów na giełdzie).

Strategia inwestycyjna Funduszu powstała w odpowiedzi na oczekiwania i postulaty artykułowane przez naszych Klientów w trakcie wieloletniej współpracy. Wszystkie one sprowadzają się do jednego życzenia - zarządzać środkami Klientów jak własnymi. Dlatego to zarządzający Opery dokonują wyboru rynków, sektorów i klas aktywów (akcje, obligacje, surowce, nieruchomości, waluty itd.), w które inwestowane są aktywa Funduszu. Zgodnie z naszą polityką inwestycyjną zarządzający mogą nie tylko kupować instrumenty, ale także dokonywać "krótkiej sprzedaży", dlatego silne wahania rynkowe to dla nas raczej szansa niż zagrożenie. OPERA ZA 3 Grosze FIZ jest funduszem o maksymalnym dopuszczalnym spektrum inwestycyjnym. Fundusze sektorowe są być może wygodne dla firmy zarządzającej, ale już niekoniecznie korzystne dla Klienta, zmuszonego do podejmowania najważniejszych decyzji inwestycyjnych, takich jak podział i przenoszenie środków pomiędzy rożnymi funduszami.

Fundusz przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, poszukujących możliwości osiągania ponadprzeciętnych stóp zwrotu niezależnie od koniunktury na krajowym rynku akcji, akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne.

Powyższe założenia przekładają się na następujące rozwiązania stosowane w funduszu:

Szerokie spektrum lokat/Dywersyfikacja

Zgodnie z naszą filozofią inwestycyjną także w OPERA Za 3 Grosze nie ograniczamy się do selekcji poszczególnych papierów wartościowych w ramach jednej klasy aktywów, tak jak robi to zdecydowana większość dostępnych na rynku funduszy (akcje - w przypadku funduszy akcyjnych, obligacje - w przypadku funduszy dłużnych itd.), ale zarządzamy czymś znacznie ważniejszym: wyborem rynków i klas aktywów (akcje polskie notowane na giełdzie, private equity, ekspozycja na sektor nieruchomości, akcje zagraniczne, towary, waluty itd.). Jak pokazują badania, decyzje takie są znacznie istotniejsze niż selekcja poszczególnych spółek czy innych papierów w ramach jednej kategorii. W innych funduszach, tego typu decyzjami obarczeni są sami Inwestorzy, zmuszeni do samodzielnej alokacji i przesuwania środków pomiędzy różnymi, "sektorowymi" typami funduszy (akcyjne, obligacyjne, private equity, nieruchomości, zrównoważone itd.).

Tak szeroki zakres dopuszczalnych inwestycji pozwala osiągnąć jeszcze jedno: faktyczną dywersyfikację. Spotyka się często opinie, że właściwą dywersyfikację zapewnia przykładowo ulokowanie środków w kilku różnych polskich funduszach (nawet o zbliżonej strategii) zarządzanych przez różne TFI. W rzeczywistości rozwiązanie takie zwiększa jedynie koszty ponoszone przez Inwestora bez istotnego zmniejszenia ryzyka - fundusze takie inwestują zwykle na tym samym rynku i w te same instrumenty (handel tymi samymi papierami zwiększa koszty transakcyjne ponoszone ostatecznie przez Inwestora). Tymczasem nasz Fundusz oferuje maksymalnie możliwą dywersyfikację zarówno w ramach różnych klas aktywów jak i geograficzną (inwestycje na całym świecie - np. Polska, Japonia, Brazylia, USA, Europa Środkowa i Wschodnia). Prawdopodobieństwo, że wszystkie w/w rynki i klasy aktywów zachowają się jednakowo jest znacznie niższe, a to oznacza, że Fundusz w długim okresie powinien charakteryzować się niższą zmiennością (czyli ryzykiem) niż fundusze przywiązane tylko do jednego rynku/klasy aktywów.

Polityka aktywnego zarządzania

Elastyczność jaką daje nam polityka aktywnego zarządzania sprawia, że Zarządzający są w stanie wykorzystać więcej nadarzających się okazji inwestycyjnych. W zależności od przewidywanej sytuacji rynkowej mogą:
- nabywać instrumenty finansowe na poszczególnych rynkach;
- dokonywać krótkiej sprzedaży, która generuje zyski w przypadku spadku kursów.
W skrajnie niesprzyjających warunkach mogą
- "wyjść z rynku", czyli nie zajmować żadnej pozycji, oczekując dogodnego momentu ponownego wejścia.

Zarządzający funduszem wykorzystują wszelkie dostępne techniki inwestycyjne - od prostego zakupu pojedynczego instrumentu po złożone strategie oparte na instrumentach pochodnych (opcje, futures) oraz arbitraż. Decyzje inwestycyjne Zarządzających zorientowane są na osiąganie absolutnych zysków. Nie koncentrujemy się na pobijaniu wydumanych benchmarków, ale dostarczaniu realnych zysków naszym Klientom.

Charakter opłat

- OPERA TFI nie pobiera opłaty wejściowej za przystąpienie do Funduszu (domy maklerskie przyjmujące zapisy są uprawnione do pobierania opłaty w wysokości maksymalnie 2% wartości zapisu)
- Znaczna część naszego wynagrodzenia stanowi natomiast opłata od zysku - zgodnie z zasadą, że nasz prawdziwy zarobek powinien być powiązany z zyskiem Klienta.

Sprawdzone rozwiązania

OPERA Za 3 Grosze FIZ czerpie z najlepszych rozwiązań istniejących w funduszach hedgingowych, dostosowując je jednak do specyficznych wymagań polskiego Klienta.

Z tego powodu, w przeciwieństwie do klasycznego hedge fundu, OPERA Za 3 Grosze FIZ:
- jest zarejestrowany w Polsce (a nie w egzotycznej jurysdykcji), a operacje Funduszu są na bieżąco nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego - KNF;
- stosuje dźwignię finansową jedynie w ograniczonym zakresie i głównie na potrzeby arbitrażu;
- przechowuje swoje aktywa w polskim banku depozytariuszu (a polskie regulacje należą w tym zakresie do najbezpieczniejszych na świecie);
- nie jest nastawiony jedynie na zysk pozbawiony ryzyka i arbitraż (alfa), ale w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji akceptuje również ryzyko rynkowe (beta).

Reasumując: OPERA Za 3 Grosze FIZ wykorzystuje rozwiązania dotyczące polityki inwestycyjnej stosowane już z powodzeniem w OPERA FIZ oraz nie jest funduszem benchmarkowym - jest funduszem oportunistycznym nastawionym na absolutną stopę zwrotu.

Odpowiedzi na inne pytania dotyczące funduszu OPERA Za 3 Grosze FIZ oraz Towarzystwa można znaleźć w zakładce FAQ.

Wymagane prawem informacje niezbędne do oceny ryzyka związanego z uczestnictwem w funduszu zawarte są w zakładce dokumenty.

W sprawie szczegółowych informacji na temat oferty OPERA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. prosimy o kontakt.

Przeczytaj, jak można zainwestować w fundusz OPERA Za 3 Grosze FIZ.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito