drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Co wyróżnia OPERA Tutus-plus w likwidacji

A A A

OPERA Tutus-plus to subfundusz dłużny wydzielony w ramach funduszu OPERA SFIO, który lokuje swoje aktywa w obligacje Skarbu Państwa lub inne papiery dłużne o podobnym ratingu, a także w obligacje korporacyjne, które mogą stanowić do 20% aktywów subfunduszu. Ponadto subfundusz może inwestować w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych lokujących swoje środki w ww. aktywa.

Inwestycja w subfundusz OPERA Tutus-plus pozwala na:

  • zachowanie wartości pieniądza – oczekiwana stopa zwrotu na poziomie oprocentowania lokat bankowych,
  • zminimalizowanie wahań wartości ulokowanych środków.

Minimalna wpłata osoby fizycznej

W związku z tym, że subfundusz przy dokonywaniu lokat aktywów, stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, wysokość jednorazowej wpłaty do funduszu przez osoby fizyczne wynosi nie mniej niż równowartość w złotych 40 000 euro, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito