drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Polityka Inwestycyjna

A A A

Polityka Inwestycyjna

Aktywa subfunduszu są lokowane z zastosowaniem zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

 

Aktywa subfunduszu mogą być głównie lokowane w:

o  dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez właściwe centralne władze państwa innego niż Rzeczpospolita Polska o ryzyku kredytowym nie wyższym niż ryzyko kredytowe dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa - łącznie do 100% wartości aktywów subfunduszu;

o  dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub właściwe centralne władze państwa innego niż Rzeczpospolita Polska o ryzyku kredytowym nie wyższym niż ryzyko kredytowe dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa – łącznie do 50% wartości aktywów subfunduszu, przy czym dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego tego rodzaju wyemitowane przez jeden podmiot – łącznie do 10% wartości aktywów ;

o  dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub właściwe centralne władze państwa innego niż Rzeczpospolita Polska o ryzyku kredytowym wyższym niż ryzyko kredytowe dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa - - łącznie do 20% wartości aktywów subfunduszu, przy czym dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego tego rodzaju wyemitowane przez jeden podmiot - łącznie do 5% wartości aktywów subfunduszu;

o  depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych – łącznie do 100% wartości aktywów subfunduszu, przy czym depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej - łącznie do 20% wartości aktywów subfunduszu;

o   instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, dla których instrumentami bazowymi są waluty obce

- pod warunkiem, że są zbywalne;

o     jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą o charakterze dłużnym lub pieniężnym (których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie co najmniej 66% ich aktywów w instrumenty o charakterze dłużnym lub pieniężnym)  - łącznie do 40% wartości aktywów subfunduszu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito