drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Polityka inwestycyjna

A A A

Kategorie lokat OPERA Avista-plus.pl

Aktywa subfunduszu OPERA Avista-plus.pl są lokowane głównie w polskie i zagraniczne:

 

o    obligacje i bony skarbowe
do 100% aktywów subfunduszu łącznie z papierami komercyjnymi i z instrumentami pochodnymi opartymi na instrumentach dłużnych

 

o    papiery komercyjne
do 70% aktywów subfunduszu

 

o    instrumenty pochodne oparte na instrumentach dłużnych
do 100% aktywów subfunduszu łącznie obligacjami, bonami skarbowymi i papierami komercyjnymi

 

o    waluty obce
jedna waluta obca do 20%, wszystkie waluty obce do 30% aktywów subfunduszu


Ponadto subfundusz może lokować aktywa (w celu dywersyfikacji portfela) w polskie i zagraniczne:


o    jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych
do 50% aktywów subfunduszu

 

o    wierzytelności osób prawnych
do 50% aktywów subfunduszu


Strategia inwestycyjna

OPERA Avista-plus.pl jest subfunduszem aktywnej alokacji, co oznacza, że decyzje inwestycyjne są zorientowane na osiąganie absolutnych zysków. Z tego powodu OPERA Avista-plus.pl nie stosuje benchmarku.

Fundusz wykorzystuje wszelkie dostępne techniki inwestycyjne - od prostego zakupu pojedynczego instrumentu po złożone strategie oparte na instrumentach pochodnych (opcje, futures) oraz arbitraż. Subfundusz może stosować dźwignię finansową.

 

Oceniając atrakcyjności inwestycji i jej poziom ryzyka subfundusz stosuje analizę makroekonomiczną, analizę techniczną, analizę fundamentalną, analizę portfelową lub analizę ryzyka kredytowego. Ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego służą rozwiązania prawne -ustawowe i statutowe limity inwestycyjne dotyczące zaangażowania oraz dywersyfikacji poszczególnych rodzajów lokat.

 

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej OPERA Avista-plus.pl reguluje statut funduszu OPERA SFIO, w części dotyczącej tego subfunduszu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito