drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Polityka inwestycyjna

A A A

Kategorie lokat OPERA Alfa-plus.pl

Aktywa subfunduszu OPERA Alfa-plus.pl są lokowane głównie w polskie i zagraniczne:

 

o    akcje
do 40% aktywów subfunduszu łącznie z instrumentami pochodnymi opartymi na akcjach oraz indeksach akcyjnych

 

o    instrumenty pochodne oparte na akcjach oraz indeksach akcyjnych
do 40% aktywów subfunduszu łącznie z akcjami

 

o    waluty obce
jedna waluta obca do 20%, wszystkie waluty obce do 100% aktywów subfunduszu

 

o    towary giełdowe
do 40% aktywów subfunduszu

 

Ponadto subfundusz może lokować aktywa (w celu dywersyfikacji portfela) w polskie i zagraniczne:

 

o    jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
do 40% aktywów subfunduszu

 

o    instrumenty dłużne i instrumenty pochodne oparte na instrumentach dłużnych

i stopie procentowej
do 200% aktywów subfunduszu


Strategia inwestycyjna

OPERA Alfa-plus.pl jest subfunduszem, w którym decyzje inwestycyjne są zorientowane na osiąganie absolutnych zysków. OPERA Alfa-plus.pl nie stosuje benchmarku i subfundusz nie jest przez to „przywiązany" do żadnego z rynków. Dzięki temu osiągane wyniki zarządzania zależą od trafności podejmowanych decyzji i nie są jedynie pasywnym odwzorowaniem koniunktury na krajowym rynku akcji.

 

Fundusz wykorzystuje wszelkie dostępne techniki inwestycyjne - od prostego zakupu pojedynczego instrumentu po złożone strategie oparte na instrumentach pochodnych (opcje, futures) oraz arbitraż. Subfundusz może stosować dźwignię finansową.

 

Oceniając atrakcyjność inwestycji i jej poziom ryzyka subfundusz stosuje analizę makroekonomiczną, analizę techniczną, analizę fundamentalną, analizę portfelową lub analizę ryzyka kredytowego. Ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego służą rozwiązania prawne - ustawowe i statutowe limity inwestycyjne dotyczące zaangażowania oraz dywersyfikacji poszczególnych rodzajów lokat.

 

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej OPERA Alfa-plus.pl reguluje statut funduszu OPERA SFIO, w części dotyczącej tego subfunduszu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito