drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Strategia

A A A

OPERA Equilibrium.pl jest subfunduszem stosującym politykę aktywnego zarządzania. Dzięki temu zarządzający są w stanie elastycznie i szybko reagować na zmiany sytuacji rynkowej i w zależności od kierunków tych zmian mogą:
- nabywać instrumenty finansowe na poszczególnych rynkach lub
- „wyjść z rynku", czyli nie zajmować żadnej pozycji, oczekując dogodnego momentu ponownego wejścia. 

OPERA Equilibrium.pl nie ma obowiązku inwestować w akcje. 

Główne kategorie dopuszczalnych lokat obejmują:

o    Akcje notowane na GPW
zaangażowanie w akcje ( oraz instrumenty pochodne oparte na akcjach może stanowić łącznie od 0% do 70% wartości aktywów subfunduszu

o    Zagraniczne rynki akcji
Turcja, USA, Japonia, Europa Środkowo-Wschodnia

o    Instrumenty dłużne
obligacje skarbowe (do zarządzania płynnością) oraz wysokooprocentowane obligacje przedsiębiorstw od 0% do 100% wartości aktywów subfunduszu

o    Instrumenty pochodne
oparte na w/w instrumentach - w celu zabezpieczenia oraz ograniczenia kosztów transakcyjnych, poprawienia płynności portfela, uzyskania lepszej stopy zwrotu

 

Fundusz wykorzystuje wszelkie dostępne techniki inwestycyjne - od prostego zakupu pojedynczego instrumentu po złożone strategie oparte na instrumentach pochodnych (opcje, futures) oraz arbitraż. Dla oceny atrakcyjności inwestycji Fundusz stosuje analizę makroekonomiczną, analizę techniczną, analizę fundamentalną, analizę portfelową lub analizę ryzyka kredytowego. 

Ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego służą rozwiązania prawne - ustawowe i statutowe limity inwestycyjne dotyczące zaangażowania oraz dywersyfikacji poszczególnych rodzajów lokat. 

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej OPERA Equilibrium.pl reguluje statut funduszu OPERA FIO, w części dotyczącej tego subfunduszu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito