drukuj
drukuj
 
                                    

INFOLINIA


         
czynna w godz. 9.00 - 17.00
     
     
             
OPERA        +48 22 355 46 82
              


Strategia

A A A

Decyzje inwestycyjne są zorientowane na osiągnięcie stabilnego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu. 

Aktywa subfunduszu OPERA Pecunia.pl są lokowane w instrumenty dłużne, w tym:

 

o    instrumenty rynku pieniężnego,

o    dłużne papiery wartościowe, w tym głównie obligacje skarbowe.


Dodatkowo, ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego służą przyjęte rozwiązania prawne w zakresie ustawowych i statutowych limitów inwestycyjnych dotyczących zaangażowania oraz dywersyfikacji poszczególnych rodzajów lokat.

Dla oceny atrakcyjności inwestycji funduszu stosuje się analizę makroekonomiczną, analizę techniczną, analizę fundamentalną, analizę portfelową lub analizę ryzyka kredytowego. 

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej subfunduszu OPERA Pecunia.pl reguluje statut OPERA FIO, w części dotyczącej tego subfunduszu.

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać Newsletter:

© 2008-2019 Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
realizacja: Ideo
powered by CMS Edito